Нярав

Бараа материалын орлого зарлагын хөдөлгөөнийг холбогдох дүрэм журмын дагуу үнэн зөв хөтөлж, анхан шатны баримт баримт бүрдүүлэх, хөрөнгийн үлдэгдлийг бүрэн бүтэн байлгах, няравын үйл ажиллагаатай холбоотой тайлангууд гаргах

Нягтлан бодогч

Компанийн НББ-ийг ,НББОУС , СТОУС болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу үнэн зөв хөтлөн явуулах Санхүүгийн болон татварын тайлангуудыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гаргах